ìåâå ãâðéä á'


עדכון בענייני קורונה:

צחי (13/07/2020 12:13)

לקהילת דגניה ב'-

עדכון קצר בענייני קורונה.

רוביק רם נבדק לקורונה וקיבל תוצאה חיובית גבולית לקורונה. רוביק מרגיש טוב ואין לו תסמינים.

על מנת לקבל אבחנה אם הוא חולה או לא, מתבצעת בדיקה שניה. בשלב זה, מטעמי זהירות בלבד, אנחנו ממליצים לכל מי שבאו עימו במגע ישיר ולא מוגן בימים האחרונים, לבודד עצמו מהציבור ולהקפיד ביתר שאת על ההנחיות.

אנחנו בקשר עם הגורמים הרלוונטיים ונעדכן בהמשך.

בינתיים, כרגיל, שמרו על עצמכם ועל סובבכם ונהגו בהתאם להנחיות.

צוות קורונה