ìåâå ãâðéä á'


שעת סיפור לילדים מהספריה האיזורית... שימו לב לנציגה שלנו :-)

תרבות (08/04/2020 04:00)
שירלי יוסף מקריאה את הסיפור הארנב הקשיברותם בן סימון מקריאה ושרה את טרופותיזיוה ארנון מספרת על טוסברהינדינורית קצירי מספרת את גמד אחדדקל צדקוני מקריאה את איילת מטיילתשושי בן נון מספרת את הסנדלר והגמדים מאת האחים גריםלילי מילת מקריאה את לצעוק ולשתוקמוקי צור מקריא כובע קסמים