ìåâå ãâðéä á'

צבי קוטנר 

שנת תרע"א , ט' באייר תש"ח
18/05/1948 -

נולד בשנת תרע"א 1911

צבי בן מירל וליפא קוטנר, נולד בעיר חז'נוב בגליציה המערבית בפולין.

בהיותו בן שש נתייתם מאביו וגדל בבית סבו בבנדין באווירה ציונית.

בבית הספר הצטיין בתפיסתו ובחריפות שכלו. הדאגה לאמו ולאחיותיו הכריחה אותו לנטוש את לימודיו ולעבוד בפקידות לפרנסת המשפחה.

בתקופה הזאת הצטרף למייסדי תנועת "גורדוניה" בעיר והיה מטובי מדריכיה ופעיליה. את הימים הקדיש לעבודה והערבים לתנועה וללימודים.

צבי היה בין מייסדי מקומות ההכשרה של תנועת "גורדוניה" ברחבי פולין ונשא בתפקידים רבים.

בהגיע זמן ההגשמה יצא להכשרה, התגבר על הקשיים המשפחתיים שעכבו את עליתו לארץ ובשנת תרצ"ג עלה יחד עם קבוצתו לרחובות. עבד בפרדסים ויחד עם חבריו הגיע בשנת 1934 לדגניה ב'.

התמסר באהבה לעבודות שונות במשק וללימוד בעיות הקבוצה והתנועה.

זמן קצר לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה התבקש לצאת בשליחות התנועה להולנד ובתחילת המלחמה נשאר תקוע בלי שום אפשרות לחזור.

שש שנים היה צבי כלוא במחנה שבויים בגרמניה והצליח להתראות עם אמו ואחיותיו במחנה לפני הילקחן למחנה-השמדה.

עם שחרורו מהשבי ב 1946 חזר הביתה לדגניה ב' ומיד השתלב מחדש בעבודה, בחברה והדרכה נוער עולה.

עם פלישת הכוחות הסוריים לצמח, במלחמת השחרור, יצא צבי עם כתת תגבורת לעזרת הלוחמים במשטרת צמח. אבל לא יכלו בנשקם הדל לעצור את שריוני האויב.

במותו השאיר אשה ושתי בנות.

 

לדף האישי באתר ההנצחה (צה"ל)