ìåâå ãâðéä á'

אברהם בן-חנוך 

שבת "נחמו" תרע"ג, ט' באייר תש"ח
18/05/1948 - 02/08/1913

ולד בשבת "נחמו" תרע"ג - 2 באוגוסט 1913

אברהם נולד בפאביאניץ על יד לודז' בפולין. גדל במשפחה ציונית אמידה, למד וסיים גימנסיה עברית בלודז'.

הצטרף לתנועת הנוער החלוצית והיה מראשי "גורדוניה" בלודז'. היה מהבולטים בחוגי הנוער החלוצי בפולין.

בקבוצת ההכשרה באולקוש נתגלה כושר פעילותו בחיי הצבור והחברה.

יצא להשתלמות בחקלאות באוניברסיטת ננסי בצרפת.

כעבור שנתיים, בשנת תרצ"ד, עלה ארצה והצטרף לקבוצתו ברחובות, ומשם עבר עם חבריו לדגנהי ב'.

אברהם היה פעיל בדגניה ב' בענפי המשק וחיי החברה. פעילותו בכל השטחים היתה ביטוי לכשרונותיו וכוח המעשה שבו. היה גזבר ובא כוח של הקבוצה, חבר פעיל בועדות ויושב-ראש האסיפות, בעל יוזמה ונושא בעול האחריות הציבורית.

אברהם, היה מדריך ומחנך מחונן, כמו כן, נשלח מטעם הקבוצה להדריך בכפר הנוער "בן שמן".

יצא לעבודה בתנועת "גורדוניה" הישראלית והיה בין היוזמים את המיזוג בין "גורדוניה" ו"מחנות העולים" לתנועה חדשה - "התנועה המאוחדת" והיה נציג בועדות וכינוסים.

אחרי מלחמת העולם השניה יצא בשליחות התנועה לאיטליה והשתתף בקונגס הציוני הכ"ב.

השתתף בעליית הכיבוש במעלה החמישה ובמבצעים חלוציים אחרים.

משך בעט סופרים לעת מצוא וערך עיתונים היתוליים למסיבות וחג.

 

במלחמת-העצמאות לחם בחטיבת "גולני" והשתתף בבלימת הפלישה של הכוחות הסוריים בעמק הירדן. הוא יצא כמפקד כיתה יחד עם אנשיו מזוינים בבקבוקי מולוטוב נגד טנקים, ונפל עימהם ביום ט' באייר תש"ח (18.5.1948), בקרבות על בניין המשטרה בצמח, במרחק מאות מטרים בלבד ממשקו.

אחרי הקרבות נאספו גופות החללים משדה-הקרב והובאו לקבר-אחים בדגניה ב'.

הניח אישה ובת.

 

זכרו הועלה בחוברת "בשער" - ספר הקרבות על דגניה ב'.

 

לדף האישי באתר ההנצחה (צה"ל)