ìåâå ãâðéä á'


לכל ציבור משתמשי שירות השר"פ:

בריאות (17/02/2021 08:29)

לאחרונה נפתחה אפשרות לבחור להיבדק ע"י דר' גספר כאשר מתקשרים למוקד שר"פ.

ברצוני לציין שנתבקשנו ע"י מוקד שר"פ לפנות לדר' גספר רק במקרים שהם בהגדרה  של רפואה דחופה. פנייה בנושאים של התייעצות בקשר לתוצאות בדיקות (שניתנו ע"י רופאי המשפחה המטפלים) או שאר התייעצויות שהם לא בגדר רפואה דחופה, לא ניתן לפנות דרך השר"פ.

מבקשת להקפיד על כך.

בברכה,

אורנה איזנברג

מנהלת בריאות ורווחה 

דגניה ב'