ìåâå ãâðéä á'


בהתאם להנחיות הסגר ולאחר התייעצות יופסקו הפעילויות שמתקיימות בבית פרומקין במשך השבוע הקרוב. לגבי שבוע לאחר מכן - תצא הודעה. כמו כן, שירותי הניקיון בבתי החברים ובמוסדות גם כן מופסקים לשבוע הקרוב. במקרים דחופים ניתן לפנות אל אורנה ונשתדל להיענות. רק בריאות לכולם!

בריאות (09/01/2021 07:20)